Loại xe và thời hạn bảo hành

Loại xe được cung cấp bởi Honda Việt Nam và được bán từ các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Việt Nam ủy nhiệm.   

THỜI HẠN BẢO HÀNH  

Loại xe và thời gian bản hành 3 năm:

Loại xe và thời hạn bảo hành 1
Loại xe và thời hạn bảo hành 2